Fron vest bestandsplanområde
for elg og hjort.

Området har store muligheter for ulike typer småviltjakt.
Jaktkort selges hos Inatur.

Elgjakt i Fron Statsalmenning med flott terreng og store områder.
Kjøp jaktkort hos Inatur.

Stangfiske i Fron statsalmenning. Mange fjellvann og bekker/elver med god ørretbestand.

Vi har to hytter for utleie: Notstulhytta og Krokåtbekkbua. De ligger i naturskjønne omgivelser.

Velkommen til temakveld om rype på Knutepunkt Langsua

Segalstad Bru, Gausdal onsdag 29.mars, kl. 18-21

Klikk på bildet for å se detaljer

 

bingstjonna 310822Det er opprettet salg av dagskort for fuglehundtrening i høst. Vedtatt i fjellstyremøte 01.09.22.

Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2022.

Salgsstart for treningskorta er 09.09.22. kl. 0900.

Følgende regler gjøres gjeldende:

Kortet gjelder hele  Fron statsalmenning.

Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening ( kun startpistol o.l.)

Det skal føres skjema «sett småvilt» hver dag det trenes. Skjemaet ligger som vedlagt fil til jaktkortet på Inatur.

Ett treningskort gjelder 1 løs fuglehund.

Alle hunder eldre enn 12 mnd som trenes skal ha sauebevis ikke eldre enn 5 år.

Det kreves egen tillatelse for å arrangere treninger/samlinger/mesterskap o.l. Ta kontakt

med oss i god tid hvis dette er aktuelt.

Pris for treningskort – fuglehund:

Dag: kr 200,- / dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag.

Halv pris for innenbygdsboende.

Her er link til treningskortet på Inatur:   https://www.inatur.no/jakt/6311d062341d74545f00ffa4/fuglehundtrening-i-hele-fron-statsalmenning

 

IMG 20200313 100716«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

 

(mer…)

 

smaaviltjaktUnder rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-17.august ble det registrert lite med ryper. Det var kun 13 observasjoner (32 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å kunne ha et sikkert materiale å kna data ut av. Det ble gått 43 km takstlinje.  I  fjellstyremøtet 1.september ble det vedtatt å ikke selge småviltjaktkortet som omfater bl.a. rype, og skogsfugl høsten 2022.          Følgende vedtak ble gjort i fjellstyremøte for Fron fjellstyre 01.09.22, sak 18/22: Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under småviltjakta 2022: Det er ikkje høstingsverdig overskudd av ryper i Fron statsalmenning i 2022.  Korttypen «Småviltjaktkortet» som omfatter også lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl selges ikke i 2022. Korttypene harejaktkort (kun hare) og smårovviltjaktkort opprettholdes. Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendesFron fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakensdokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort.  

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 713 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2021. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen – Snubblia – Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre. 

Nytt fra 2015 er at det er fjellstyret som gir grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark, etter gitte dispensasjoner fra kommunen.

Fjellovens § 12.3 ledd har følgende ordlyd: «Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsalmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle almenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka«.

 

mai juni 2015 042Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa.

Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu. I nærheten av statsalmenningen er det mange overnattingsmuligheter: