Fotograf: Svein Bekkum

Fron vest bestandsplanområde
for elg og hjort.

Området har store muligheter for ulike typer småviltjakt.
Jaktkort selges hos Inatur.

Elgjakt i Fron Statsalmenning med flott terreng og store områder.
Kjøp jaktkort hos Inatur.

Stangfiske i Fron statsalmenning. Mange fjellvann og bekker/elver med god ørretbestand.

Vi har to hytter for utleie: Notstulhytta og Krokåtbekkbua. De ligger i naturskjønne omgivelser.


Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-21.august ble det også i år registrert lite med ryper.
Det ble gått 36 km takstlinje. Og det var 19 av 28 linjer som ble gått.
Det var kun 16 observasjoner (30 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å gi gode estimater
Estimert tetthet av ryper pr km2 er 3,1.
Kyllingproduksjon er 0,7.
Takseringsresultater på rype, Børkdalen. Samt antall rapportert skutt lirype og fjellrype i Fron statsalmenning.

Totaltetthet Voksentetthet Kylling/par Felt lirype Felt fjellrype
2014 13 4 4 202 36
2015 12,4 6,8 1,86 71 34
2016 12,7 5,3 3,3 73 33
2017 10,7 3 4,9 81 54
2018 30,3 11,3 3,4 119 84
2019 13,8 7 2 89 55
2020 18,2 7,1 2,9 121 48
2021 18,6 7 3,2 120 36
2022 5,1 3,2 1,3 0 0
2023 3,1 2,4 0,7

Under 10 ryper pr. km2 defineres som en glissen bestand.
Når kyllingproduksjonen er under2,5 kyllinger per par er det sannsynlig at jakt kan svekke bestanden.
Det er også lave bestander i takseringene i Espedalen bygdealmenning, Øystre Slidre statsalmenning og Gausdal statsalmenning, og elles over store deler av Sør-Norge i år.

Småviltjaktkortet som rypejakta går innunder dekker alle jaktbare småviltarter med sine respektive jakttider. I tillegg har fjellstyret eget smårovviltkort og eget jaktkort for harejakt med hund.
Storfugl (tiur og røy)er det lite av i statsalmenningen. Orrfugl er det noe av.

Følgende vedtak ble gjort i fjellstyremøte 28.08.23 sak 17 :
Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under småviltjakta 2023:
Det er ikke høstingsverdig overskudd av ryper i Fron statsalmenning i 2023.
Korttypen «Småviltjaktkortet» som omfatter også lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl selges ikke i 2023.

Korttypene harejaktkort (kun hare) og smårovviltjaktkort opprettholdes.

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Fron fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakensdokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort.  


Det selges også i høst kortsalg for trening av stående fuglehunder.
Pris for treningskort – fuglehund:
Dag: kr 200,- // dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag.
Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2023
Salgsstart for treningskorta blir 05.09.23.
Halv pris for innenbygdsboende.
Følgende regler gjøres gjeldende:
Kortet gjelder hele Fron statsalmenning.
Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening ( kun startpistol o.l.)
Det skal føres skjema «sett småvilt» hver dag det trenes.
Ett treningskort gjelder 1 løs fuglehund.
Alle hunder eldre enn 12 mnd som trenes skal ha sauebevis ikke eldre enn 5 år.
Det kreves egen tillatelse for å arrangere treninger/samlinger/mesterskap o.l. Ta kontakt
med oss i god tid hvis dette er aktuelt.
Link til treningskorta på Inatur: https://www.inatur.no/jakt/6311d062341d74545f00ffa4/fuglehundtrening-i-hele-fron-statsalmenning

Her vil det oppdateres ukentlig antall registrerte elg ut av Murudalen over tellestrekningen.

Kald april, og mye snø.
Elgen venter på mildvær, og mindre og blautere snø før den trekker. Det har dratt ut.

  • Pr. 1 mai var det 4 elger som hadde passert tellelinja som telles ved Slangen og Jotunheimvegen i Skåbu. Det ventes flere hundre elg neste ukene.
  • 7. Mai:   15 elger totalt passert tellelinja. 
  • 14.mai: Totalt 236 elg har passert tellelinja.
  • 21.mai: 491 elg har passert tellelinja.
  • Tellinga ble avsluttet 29.mai og totalt er det da registrert 558 elg ut fra Murudalen våren 2023.


Vil du på trekkelgjakt i desember?

Det kommer inn som regel flere hundre elg som passerer jaktfeltet Hinøglslia fra november – januar.
Det er ønskelig å ha jaktlag som har tid og mulighet til å jakte etter trekkelg da.
Det kan være utfordrende med mye snø, kulde og korte dager. Det dreier seg om å jakte til fots, på ski eller truger.

Det legges ut for trekning tre jaktperioder:

  • 1 – 7 desember, åpent også for utenbygds jaktlag.
  • 8 – 14 desember, prioritert innenbygds jaktlag.
  • 15 – 21 desember, prioritert innenbygds jaktlag.

Minst 4 jegere på jaktlaget.

Elgjaktpriser:

7-dagers kort, kr 1500,- for hovedjeger, og kr. 500,- for hver tilleggsjeger.
Med et jaktlag på 4 personer så vil prisen da være på kr. 3000,- samlet.
I tillegg kommer kjøttprisen på kr. 70,- pr kg. både for kalv, ungdyr, eldre dyr, tilleggsdyr, samt kommunal fellingsavgift.
Grunnkvoten er 2 kalv/ungdyr per jaktlag.
I løpet av kontraktsperioden kan grenser, kvoter, priser og jakttid forandres.

Link til elgjakta på Inatur, søknads frist 02.mai 2023:

https://www.inatur.no/storviltjakt/6423ebfe8fd787767b7f4e1b/desember-2023-elgjakt-hinogelslia-fron-statsallmenning

 

bingstjonna 310822Det er opprettet salg av dagskort for fuglehundtrening i høst. Vedtatt i fjellstyremøte 01.09.22.

Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2022.

Salgsstart for treningskorta er 09.09.22. kl. 0900.

Følgende regler gjøres gjeldende:

Kortet gjelder hele  Fron statsalmenning.

Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening ( kun startpistol o.l.)

Det skal føres skjema «sett småvilt» hver dag det trenes. Skjemaet ligger som vedlagt fil til jaktkortet på Inatur.

Ett treningskort gjelder 1 løs fuglehund.

Alle hunder eldre enn 12 mnd som trenes skal ha sauebevis ikke eldre enn 5 år.

Det kreves egen tillatelse for å arrangere treninger/samlinger/mesterskap o.l. Ta kontakt

med oss i god tid hvis dette er aktuelt.

Pris for treningskort – fuglehund:

Dag: kr 200,- / dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag.

Halv pris for innenbygdsboende.

Her er link til treningskortet på Inatur:   https://www.inatur.no/jakt/6311d062341d74545f00ffa4/fuglehundtrening-i-hele-fron-statsalmenning

 

IMG 20200313 100716«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

 

(mer…)

 

smaaviltjaktUnder rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-17.august ble det registrert lite med ryper. Det var kun 13 observasjoner (32 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å kunne ha et sikkert materiale å kna data ut av. Det ble gått 43 km takstlinje.  I  fjellstyremøtet 1.september ble det vedtatt å ikke selge småviltjaktkortet som omfater bl.a. rype, og skogsfugl høsten 2022.          Følgende vedtak ble gjort i fjellstyremøte for Fron fjellstyre 01.09.22, sak 18/22: Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under småviltjakta 2022: Det er ikkje høstingsverdig overskudd av ryper i Fron statsalmenning i 2022.  Korttypen «Småviltjaktkortet» som omfatter også lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl selges ikke i 2022. Korttypene harejaktkort (kun hare) og smårovviltjaktkort opprettholdes. Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendesFron fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakensdokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort.  

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 713 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2021. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen – Snubblia – Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre. 

Nytt fra 2015 er at det er fjellstyret som gir grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark, etter gitte dispensasjoner fra kommunen.

Fjellovens § 12.3 ledd har følgende ordlyd: «Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsalmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle almenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka«.

 

mai juni 2015 042Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa.

Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu. I nærheten av statsalmenningen er det mange overnattingsmuligheter: