Fotograf: Svein Bekkum

Fron vest bestandsplanområde
for elg og hjort.

Området har store muligheter for ulike typer småviltjakt.
Jaktkort selges hos Inatur.

Elgjakt i Fron Statsalmenning med flott terreng og store områder.
Kjøp jaktkort hos Inatur.

Stangfiske i Fron statsalmenning. Mange fjellvann og bekker/elver med god ørretbestand.

Vi har to hytter for utleie: Notstulhytta og Krokåtbekkbua. De ligger i naturskjønne omgivelser.

Her finner du møteprotokollen, samt Årsmelding for 2023.

Møteref 4.3.24

Årsmelding 2023 Fron fjellstyre

Setre og tilliggende seterkveer/tilleggsjord i statsallmenningen faller tidvis i det fri.

Bruksberettigede i statsallmenningen kan rette en henvendelse til fjellstyret ved jordbruksmessig behov for tilleggsjord eller seter.

Henvendelsen sendes: fron@fjellstyrene.no

Fjellstyret har kommet i en vanskelig situasjon med sviktene inntekter. Fredning av rypejakta pga. lave bestander de to siste årene, og en nedgang i elgfellinger har medført at fjellstyret har måtte ta noen grep. Stillingen som fjelloppsyn ble redusert fra 70% til 35%. Vårt Fjelloppsyn som har hatt denne jobben i over 20 år fant at dette ble for lite og valgte å si opp. Fjellstyret gikk da inn på samme ordning som Vulufjell Fjellstyre ved å leie inn Fjelloppsynet i Sel Fjellstyre for den daglige driften. Selve Fjellstyre består, og har samme oppgave med å forvalte statsallmenningen som tidligere.

Kontaktinfo oppsyn:

Fjelloppsyn/ sekretær/ daglig leder: Per Erik Sannes, 922 26 453

Fjelloppsyn: Kai Rune Båtstad, 412 38 073

Her vil det oppdateres ukentlig antall registrerte elg ut av Murudalen over tellestrekningen.

Kald april, og mye snø.
Elgen venter på mildvær, og mindre og blautere snø før den trekker. Det har dratt ut.

  • Pr. 1 mai var det 4 elger som hadde passert tellelinja som telles ved Slangen og Jotunheimvegen i Skåbu. Det ventes flere hundre elg neste ukene.
  • 7. Mai:   15 elger totalt passert tellelinja. 
  • 14.mai: Totalt 236 elg har passert tellelinja.
  • 21.mai: 491 elg har passert tellelinja.
  • Tellinga ble avsluttet 29.mai og totalt er det da registrert 558 elg ut fra Murudalen våren 2023.

IMG 20200313 100716«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

 

(mer…)

Nytt fra 2015 er at det er fjellstyret som gir grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark, etter gitte dispensasjoner fra kommunen.

Fjellovens § 12.3 ledd har følgende ordlyd: «Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsalmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle almenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka«.

 

mai juni 2015 042Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa.

Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu. I nærheten av statsalmenningen er det mange overnattingsmuligheter: