Fotograf: Svein Bekkum


Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-21.august ble det også i år registrert lite med ryper.
Det ble gått 36 km takstlinje. Og det var 19 av 28 linjer som ble gått.
Det var kun 16 observasjoner (30 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å gi gode estimater
Estimert tetthet av ryper pr km2 er 3,1.
Kyllingproduksjon er 0,7.
Takseringsresultater på rype, Børkdalen. Samt antall rapportert skutt lirype og fjellrype i Fron statsalmenning.

Totaltetthet Voksentetthet Kylling/par Felt lirype Felt fjellrype
2014 13 4 4 202 36
2015 12,4 6,8 1,86 71 34
2016 12,7 5,3 3,3 73 33
2017 10,7 3 4,9 81 54
2018 30,3 11,3 3,4 119 84
2019 13,8 7 2 89 55
2020 18,2 7,1 2,9 121 48
2021 18,6 7 3,2 120 36
2022 5,1 3,2 1,3 0 0
2023 3,1 2,4 0,7

Under 10 ryper pr. km2 defineres som en glissen bestand.
Når kyllingproduksjonen er under2,5 kyllinger per par er det sannsynlig at jakt kan svekke bestanden.
Det er også lave bestander i takseringene i Espedalen bygdealmenning, Øystre Slidre statsalmenning og Gausdal statsalmenning, og elles over store deler av Sør-Norge i år.

Småviltjaktkortet som rypejakta går innunder dekker alle jaktbare småviltarter med sine respektive jakttider. I tillegg har fjellstyret eget smårovviltkort og eget jaktkort for harejakt med hund.
Storfugl (tiur og røy)er det lite av i statsalmenningen. Orrfugl er det noe av.

Følgende vedtak ble gjort i fjellstyremøte 28.08.23 sak 17 :
Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under småviltjakta 2023:
Det er ikke høstingsverdig overskudd av ryper i Fron statsalmenning i 2023.
Korttypen «Småviltjaktkortet» som omfatter også lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl selges ikke i 2023.

Korttypene harejaktkort (kun hare) og smårovviltjaktkort opprettholdes.

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Fron fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakensdokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort.  


Det selges også i høst kortsalg for trening av stående fuglehunder.
Pris for treningskort – fuglehund:
Dag: kr 200,- // dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag.
Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2023
Salgsstart for treningskorta blir 05.09.23.
Halv pris for innenbygdsboende.
Følgende regler gjøres gjeldende:
Kortet gjelder hele Fron statsalmenning.
Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening ( kun startpistol o.l.)
Det skal føres skjema «sett småvilt» hver dag det trenes.
Ett treningskort gjelder 1 løs fuglehund.
Alle hunder eldre enn 12 mnd som trenes skal ha sauebevis ikke eldre enn 5 år.
Det kreves egen tillatelse for å arrangere treninger/samlinger/mesterskap o.l. Ta kontakt
med oss i god tid hvis dette er aktuelt.
Link til treningskorta på Inatur: https://www.inatur.no/jakt/6311d062341d74545f00ffa4/fuglehundtrening-i-hele-fron-statsalmenning


Vil du på trekkelgjakt i desember?

Det kommer inn som regel flere hundre elg som passerer jaktfeltet Hinøglslia fra november – januar.
Det er ønskelig å ha jaktlag som har tid og mulighet til å jakte etter trekkelg da.
Det kan være utfordrende med mye snø, kulde og korte dager. Det dreier seg om å jakte til fots, på ski eller truger.

Det legges ut for trekning tre jaktperioder:

  • 1 – 7 desember, åpent også for utenbygds jaktlag.
  • 8 – 14 desember, prioritert innenbygds jaktlag.
  • 15 – 21 desember, prioritert innenbygds jaktlag.

Minst 4 jegere på jaktlaget.

Elgjaktpriser:

7-dagers kort, kr 1500,- for hovedjeger, og kr. 500,- for hver tilleggsjeger.
Med et jaktlag på 4 personer så vil prisen da være på kr. 3000,- samlet.
I tillegg kommer kjøttprisen på kr. 70,- pr kg. både for kalv, ungdyr, eldre dyr, tilleggsdyr, samt kommunal fellingsavgift.
Grunnkvoten er 2 kalv/ungdyr per jaktlag.
I løpet av kontraktsperioden kan grenser, kvoter, priser og jakttid forandres.

Link til elgjakta på Inatur, søknads frist 02.mai 2023:

https://www.inatur.no/storviltjakt/6423ebfe8fd787767b7f4e1b/desember-2023-elgjakt-hinogelslia-fron-statsallmenning

reverEt smårovviltkort omfatter jakt på rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Kjøpes på Inatur.

 

Fron fjellstyre og Espedalen bygdealmenning har for jakt på rødrev i sine almenninger en felles skuddpremieordning for rødrev.Skuddpremien er på kr. 300,- pr rødrev.Innlevering av alle 4 revelabber/rev først i mai og først i desember, etter avtale med fjelloppsyn.  Rødreven er en vesentlig predator på lam, småvilt og rådyr.