Bestandsplanområdet utgjøres av rettighetshavere på vestsiden av Lågen i Nord-Fron, samt deler av Sør-Fron.

Statistikk for Fron vest bestandsplanområde, utarbeidet av Geir Johan Goven/ Nord-Fron kommune finner du her.

Rettighetshaver/ område Tellende areal/ daa
Kvikne-Skåbu grunneierlag
234 979
Espedalen bygdealmenning
86 163
Statskog SF og Fron statsalmenning
123 231
Ruste grunneierlag
78 900
Sorperoa jaktforening
27 100
Sikkilsdalen
12 430
Heimdalen
9 050
Totalt antall dekar
571 853

Mål for bestandsstørrelse, sammensetning og avskyting

Planperiode 2020 – 2024

Sett elg pr dv viser en jevn økning siste 10 år, og denne trenden må snu.
Forholdet ku/okse bør ned til 1,3-1,4 som snitt ved periodens utløp
planperioden tas det sikte på å ta ut;
15-20% eldre ku (2 1/2 år og eldre over 160 kg)
15-20% eldre okse (2 1/2 år og eldre, minus piggokser ihht definisjoner på det)
60-70% kalv/ungdyr (inklusiv eldre ku under vektgrenser og eldre piggokser) (Kalv 35-40% av totalt felte pr år)
Eldre ku (2 1/2 år og eldre) under 160 kg.
• Eldre okse (2 1/2 år og eldre) med 1 pigg på hver side + evt. pigg nr 2 under 10 cm.
Belaster kalv/ungdyr kvota -Registreres i riktig aldersgruppe, ihht biologisk alder, i fellingsstatistikken.

Planlagt uttak på 240-200 dyr/år. I planperioden gir det et uttak på ca 1.100 dyr.
Kvote på 1.250 dyr i planperioden.
Utviklinga av stammen, fellingsresultatene, stammens sammensetning, beiteforholdene/-skadene og trekktellinga er faktorer som vurderes for kvotefordeling/felling det enkelte år.

Video fra elgtrekk

Start video