Fotograf: Svein Bekkum

Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-21.august ble det også i år registrert lite med ryper. Det ble gått 36 km takstlinje. Og det var 19 av 28 linjer som ble gått. Det var kun 16 observasjoner (30 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å gi gode estimater Estimert tetthet av ryper pr km2 er 3,1. Kyllingproduksjon er 0,7. Takseringsresultater på rype, Børkdalen. Samt antall rapportert skutt lirype og fjellrype i Fron statsalmenning.
Totaltetthet Voksentetthet Kylling/par Felt lirype Felt fjellrype
2014 13 4 4 202 36
2015 12,4 6,8 1,86 71 34
2016 12,7 5,3 3,3 73 33
2017 10,7 3 4,9 81 54
2018 30,3 11,3 3,4 119 84
2019 13,8 7 2 89 55
2020 18,2 7,1 2,9 121 48
2021 18,6 7 3,2 120 36
2022 5,1 3,2 1,3 0 0
2023 3,1 2,4 0,7

Under 10 ryper pr. km2 defineres som en glissen bestand.
Når kyllingproduksjonen er under2,5 kyllinger per par er det sannsynlig at jakt kan svekke bestanden.
Det er også lave bestander i takseringene i Espedalen bygdealmenning, Øystre Slidre statsalmenning og Gausdal statsalmenning, og elles over store deler av Sør-Norge i år.

Småviltjaktkortet som rypejakta går innunder dekker alle jaktbare småviltarter med sine respektive jakttider. I tillegg har fjellstyret eget smårovviltkort og eget jaktkort for harejakt med hund.
Storfugl (tiur og røy)er det lite av i statsalmenningen. Orrfugl er det noe av.

Følgende vedtak ble gjort i fjellstyremøte 28.08.23 sak 17 :
Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under småviltjakta 2023:
Det er ikke høstingsverdig overskudd av ryper i Fron statsalmenning i 2023.
Korttypen «Småviltjaktkortet» som omfatter også lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl selges ikke i 2023.

Korttypene harejaktkort (kun hare) og smårovviltjaktkort opprettholdes.

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Fron fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakensdokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort.